Skip to main content
Nyheter

Grundläggande förklaring till hur batterilagring fungerar & några möjligheter att tjäna pengar

By 29 januari 2024No Comments

Batterilagring, eller energilagringssystem, är en teknik som används för att lagra elektrisk energi och sedan frigöra den vid behov. Det finns olika sätt att lagra energi, men vanligtvis används batterier för att göra detta.

Här är en grundläggande förklaring till hur batterilagring fungerar och några möjligheter att tjäna pengar på det:

Hur fungerar batterilagring:

 1. Laddning: Överskott av elektricitet, till exempel från solceller eller när elpriserna är låga, används för att ladda upp batterierna.
 2. Lagring: Den lagrade energin i batterierna hålls i reserve tills den behövs.
 3. Avlastning: Vid höga elpriser eller när det är brist på elektricitet, släpps den lagrade energin och används för att täcka efterfrågan eller säljs till elnätet.

Möjligheter att tjäna pengar på batterilagring:

 1. Energimarknaden: Du kan dra nytta av skillnader i elpriser genom att ladda upp batterierna när elpriserna är låga och sedan sälja den lagrade energin när priserna är höga. Detta kallas ”demand response” och kan generera intäkter genom att utnyttja prisvariationer.
 2. Frekvensreglering: I vissa regioner kan batterilagring användas för frekvensreglering. Det innebär att du kan bidra till att stabilisera elnätet genom att justera leveransen av el på sekundnivå. Denna tjänst kan ge intäkter från elnätsoperatörer.
 3. Reservkraft och säkerhet: Batterilagring kan användas som en backup för att säkerställa strömförsörjningen vid elavbrott. Detta kan vara särskilt värdefullt i områden där tillförlitlig el är kritisk, och du kan överväga att erbjuda denna tjänst för att tjäna pengar.
 4. Ren energiproduktion: Om du kombinerar batterilagring med förnybara energikällor, som sol- eller vindkraft, kan du producera och sälja ren energi. Detta kan vara attraktivt för kunder och ge intäkter från försäljning av överskottsel.

Innan du investerar i batterilagring för att tjäna pengar är det viktigt att noga undersöka de lokala regelverken, marknadsförhållandena och kostnaderna för att implementera och underhålla systemet. Dessutom kan teknologin och regelverken förändras över tiden, så det är klokt att hålla sig informerad om utvecklingen på området.

Vad är balanseringstjänster?

Balanseringstjänster i elsystemet avser processen att matcha efterfrågan och utbud av elektricitet i realtid. Ett elsystem måste alltid vara i balans för att undvika över- eller underfrekvens, vilket kan leda till problem med strömförsörjningen och skador på elutrustningen. Balanseringstjänster används för att justera produktions- och konsumtionsnivåerna för att upprätthålla denna balans.

Här är några grundläggande aspekter av balanseringstjänster:

 1. Funktion:
 • Frekvenskontroll: En av de viktigaste aspekterna av balanseringstjänster är att hålla elsystemets frekvens inom en fördefinierad ram. Frekvensen är ett mått på hur snabbt växelströmmen växlar riktning. Om efterfrågan överstiger tillgången, minskar frekvensen, och om utbudet överstiger efterfrågan, ökar frekvensen. Balanseringstjänster används för att justera produktionen och konsumtionen för att hålla frekvensen stabil.
 • Effektbalansering: Balanseringstjänster syftar också till att matcha ögonblicksbilderna av produktion och efterfrågan, så att systemet inte överbelastas eller underutnyttjas.
 1. Tillhandahållare av balanseringstjänster:
 • Elproducenter: De som genererar el, som kraftverk eller förnybara energikällor, kan justera sin produktion för att bidra till balanseringen.
 • Kraftnätsoperatörer: Elsystemoperatörer ansvarar för att övervaka och styra elnätet. De kan använda olika verktyg och system för att justera produktionen och efterfrågan och därigenom upprätthålla balansen.
 • Deltagare på elmarknaden: Företag eller enheter som kan snabbt justera sin elförbrukning eller produktion kan delta och erbjuda sina tjänster för att hjälpa till med balanseringen.
 1. Typer av balanseringstjänster:
 • Primarreglering (frequency regulation): Snabba justeringar som görs för att hålla frekvensen inom en snäv marginal efter plötsliga förändringar i efterfrågan eller produktion.
 • Sekundärreglering (balancing power): Mer långsiktiga justeringar som görs för att hålla elsystemet i balans under längre tidsperioder.
 • Reservkapacitet: Extra kapacitet som kan aktiveras vid behov för att täcka oväntade efterfrågepikar eller produktionsfel.

Balanseringstjänster är avgörande för att säkerställa stabilitet och tillförlitlighet i elsystemet. Olika länder och elmarknader kan ha olika system för att administrera och kompensera för dessa tjänster.Kontakta Oxynt.se om du vill veta mer!