Skip to main content
Nyheter

Familjehem och Jourhem: Stöd och Engagemang hos NEB-Teamet

By 28 augusti 2023No Comments

Familjehem och Jourhem: Stöd och Omsorg

Vårt Anbud

Vi på NEB-Teamet strävar efter att erbjuda en väletablerad och nära samarbetsrelation med våra familjer genom vår kompakta verksamhet och höga tillgänglighet. Genom detta engagemang kan vi tillhandahålla en robust och effektiv support i pågående uppdrag. Vi anpassar placeringar efter den unges behov och väljer placeringsform samt stödfrekvens för familjen och individen. Generellt sett har våra familjehem förmågan att ta emot barn och ungdomar med komplexa utmaningar som kräver intensivt engagemang och nära stöd.

Familjehemsprocessen

Alla våra familjehem genomgår en grundlig utvärdering enligt de riktlinjer som fastställs i Socialstyrelsens handbok från 2012, ”Barn och unga i familjehem och HVB”. Vi uppdaterar utvärderingen inför varje ny placering och minst en gång årligen. Våra familjehem får även utbildning enligt ”Ett hem att växa i”, en vägledande kurs för familjehem, som utvecklats av Socialstyrelsen.

Jour och Akut Stöd

I vissa situationer krävs snabba beslut och placeringar. Vårt team har familjer som kan ta emot ungdomar i akuta situationer. Dessa familjer är också kapabla att hantera kortvariga placeringar medan en långsiktig lösning utarbetas.

Stödjande Familjehem med Konsulentnärvaro

Varje familjehem har en dedikerad konsulent som de har nära kontakt med. Våra konsulenter på NEB-Teamet besitter socionomexamen eller likvärdig utbildning, samt omfattande erfarenhet av arbete med familjehemsvård. Deras roll innebär att stödja familjehemmen genom deras utvecklingsprocess, arbeta mot uppsatta mål och fungera som konstruktiva arbetsledare. Konsulenterna fokuserar på att hitta lösningar och strategier tillsammans med familjehemmen för att uppnå sina mål. Våra konsulenter är i regelbunden kontakt med familjehemmen för att erbjuda rådgivning och vägledning under pågående uppdrag. Utöver individuell konsulentstöd arrangeras också träffar för familjehemmen med vårt team för att främja kontinuerlig utbildning och informationsutbyte. Alla våra familjehem deltar även i extern handledning med legitimerade psykoterapeuter.

Hållande Omsorg och Stöd: NEB-Teamets Familjehemsvård och Jourplaceringar

Starkt Förstärkta Familjehem

Vi har förmågan att ta på oss uppdrag med högre vårdbehov genom våra kraftigt förstärkta familjehem. Denna placering kan vara ett alternativ till traditionella HVB-placeringar eller institutionsvård.

I dessa förstärkta familjehem finns alltid en närvarande familjehemsförälder på heltid. Dessa familjer erbjuds, precis som i de konventionella familjehemmen, en gedigen grund av stöd genom sina konsulenter. Det som främst skiljer dessa förstärkta familjehem åt är intensiteten i det stöd de erhåller, inklusive stöd för den placerade individen. Familjehemmen har sina dedikerade konsulenter, medan den placerade individen har en särskild kontaktperson inom NEB-Teamet som stöttar denne i olika områden enligt deras specifika behov. Vid behov involveras även externa specialister för behandlingsinsatser.

Vårt Stöd

NEB-Teamet specialiserar sig på förstärkt jour och familjehemsvård. Detta innebär att våra uppdragsgivare, ofta kommunernas socialtjänst, köper platser i våra jour- eller familjehem. Vi garanterar att vårt stöd är nära och adekvat under hela uppdragets varaktighet. Det stöd vi erbjuder inkluderar:

  • Konsulentstöd: Varje jour- och familjehem tilldelas en familjehemskonsulent som ger praktiskt och teoretiskt stöd. Konsulenten agerar som en central länk och deltar i skolmöten, umgängen och upprätthåller övergripande kommunikation med socialtjänsten.
  • Dygnet-runt tillgänglighet: Alla våra familjer har möjlighet att kontakta vår personal dygnet runt, året om. Stöd är alltid bara ett samtal bort.
  • Kontaktmannaskap: Om den placerade individen har särskilda behov, tilldelas de en kontaktman inom NEB-Teamet. Kontaktmannen stöttar individens behov och genomför olika aktiviteter i linje med deras situation. Detta avlastar även våra jour- och familjehem i praktiska situationer.
  • Avlastning: Vid lämpliga tillfällen och efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan våra jour- och familjehem få avlastning under vissa veckor, helger eller dagar per år.
  • Extern handledning: Vi deltar kontinuerligt i handledning med legitimerade terapeuter tillsammans med vårt team och andra jour- och familjehem. Det ger möjlighet till stöd och vägledning i pågående uppdrag.
  • Utbildning: Vi erbjuder regelbunden adekvat utbildning och föreläsningar som stärker våra uppdrag.
  • Familjehemsträffar: Våra jour- och familjehem har möjlighet att delta i träffar med andra inom samma verksamhet. Detta ger möjlighet till ömsesidigt stöd, informationsutbyte och gemensam utveckling.
  • Fördelaktig ersättning: Som jour- eller familjehem